INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

POUČENIE O PRÁVACH V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vzhľadom na to, že ste vyplnil/a kontaktný formulár na webových stránkach našej spoločnosti Sales House SK s.r.o. IČO 44 918 828, so sídlom Desiata 11, 831 01 Bratislava, SR, očakávate od spoločnosti Sales House SK s.r.o. odpoveď na Vašu otázku či požiadavku. Za týmto účelom spracováva Vaše osobné údaje naša spoločnosť Sales House SK s.r.o., IČO 44 918 828, so sídlom Desiata 11, 831 01 Bratislava, SR, ktorá je správcom osobných údajov (ďalej len „správca“).

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o spracovaní osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“).

Nižšie Vám teda v súlade s ustanovením čl. 13 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a o právach súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože spracovanie je nevyhnutné preto, aby sme Vám mohli odpovedať na Vami zaslanú otázku či požiadavku uvedenú vo Vami vyplnenom kontaktnom formulári na našich webových stránkach www.saleshouse.eu.

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail. Osobné údaje budú spracovávané do doby kým bude na Vašu otázku či požiadavku zodpovedané či zareagované k Vašej finálnej spokojnosti.

Správca osobných údajov v rámci svojej činnosti spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, Vaše osobné údaje za účelom zaslania reakcie na Vašu požiadavku či otázku.

Vaše osobné údaje sú spracovávané automatizovane v elektronickej forme.

Máte právo požiadať správcu o poskytnutie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Máte právo, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správca bránil, a to v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov.