Naše společnost Sales House s.r.o. (dále jen „společnost„) zavedla vnitřní oznamovací systém za účelem řešení oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému dochází v naší společnosti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů„).

 

Oznamovatel v oznámení uvádí pouze skutečnosti a informace, o kterých se domnívá, že jsou pravdivé, nelze oznamovat skutečnosti a informace vědomě nepravdivé. Při získávání podkladů dokládající skutečnosti a informace uvedené v oznámení by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by tak měl při činění oznámení jednat v dobré víře.

 

Příslušnou osobou pro řešení přijímání a řešení oznámení je Ing. Juraj Fábry, e-mail: juraj.fabry@saleshouse.eu, tel. č.: +420601246728, na adrese: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3. Oznámení je možné učinit písemně, osobně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o jeho přijetí. Následně posoudí jeho důvodnost a o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele do 30 dní, ve složitých případech lze lhůtu prodloužit opakovaně o 30 dní, maximální lhůta je však 90 dní.

 

Oznámení lze učinit prostřednictvím systému společnosti nebo prostřednictvím systému Ministerstva spravedlnosti České republiky (více informací k dispozici na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/).

 

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.