INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k tomu, že jste vyplnil/a kontaktní formulář na webových stránkách naší společnosti Sales House s.r.o.  IČ 28973127, se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, očekáváte od společnosti Sales House s.r.o. odpověď na Váš dotaz či požadavek. Za tímto účelem zpracovává Vaše osobní údaje naše společnost Sales House s.r.o., IČ 28973127, se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, která je správcem osobních údajů (dále jen „správce“). 

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne  27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 

Níže Vám tedy v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné proto, abychom Vám mohli odpovědět na Vámi zaslaný dotaz či požadavek uvedený ve Vámi vyplněném kontaktním formuláři na našich webových stránkách www.saleshouse.eu.

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Osobní údaje budou zpracovávány do doby než bude na Váš dotaz či požadavek odpovězeno či zareagováno k Vaší finální spokojenosti.

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje za účelem zaslání reakce na Váš požadavek či dotaz. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. 

Máte právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Máte právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.